ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သိကၽြမ္းနားလည္မႈ ဗဟုသုတျပည့္စံုသူ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိဟု Visa မွ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပ

Visa မွ ေကာက္ယူထားတဲ့ ျမန္မာ့ေငြေၾကးနဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သိကၽြမ္းနားလည္မႈ ဗဟုသုတျပည့္စံုသူ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742