ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ၁၅ က်ပ္ ျမင့္တက္ခဲ့

ကမာၻ႕ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈေစ်းကြက္မွာလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ ေနျပီး တစ္ပတ္အတြင္း အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလဲႏႈန္း ၁၅ က်ပ္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623