ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (Exclusive Interview)

■ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ အဆင့္ ၁၇၀ ေက်ာ္မွာ ဘာေၾကာင့္ရွိေနတာလဲ။

■ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကတိကဝတ္ျပဳ လက္မွတ္ေတြ မထိုးမျဖစ္ ထိုးသင့္တဲ့ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ UNGC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ရင္ ဘယ္လို အက်ိဳးဆက္ေတြ ရွိႏိုင္မလဲဆိုတာေတြကို စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္သူ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ေမးျမန္းထားမႈကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,743