မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား တီထြင္ထားသည့္ ဆည္ေျမာင္းေရအမွတ္ တုိင္းတာ တြက္ခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ နည္းပညာပစၥည္းအား စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္

ဆည္ေျမာင္းမွာ ေရအမွတ္အသား(level) ကုိ တုိင္းတာတြက္ခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းပညာပစၥည္းတစ္မ်ဳိးကုိ နည္းပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး)မွ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕က စုေပါင္းတီထြင္ခဲ့ၿပီး ကနဦးစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ရာမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623