ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း ႏွင့္ ကေလးလုပ္သား ျပႆနာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးဦးေရမ်ားျပားလာဟု စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႕ ကေလးလုပ္သား ျပႆနာရပ္ေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးဦးေရမ်ားျပားလာတယ္လို႔ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ကေလးသူငယ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ ျခင္း သုေတသန စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623