မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ နယ္ရွိ နိုင္ငံသား ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရွိသည္ကို သိရွိၾကေၾကာင္း PACE အဖြဲ႔ စစ္တမ္း ထုတ္ျပန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္း က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စစ္တမ္း ေကာက္ယူေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (PACE) အဖဲြ႔ရဲ႕ စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာမဲဆႏၵနယ္ ၁၂ နယ္ရွိနိုင္ငံသား ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရွိတာကိုသိရွိၾကတယ္လို႔ စစ္တမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623