အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလး၊ မသန္စြမ္းသူ မိန္းကေလးမ်ားအား မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူကုိ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ (သု႔ိ) ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလး၊မသန္စြမ္းသူ မိန္းကေလးေတြကုိ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူကုိ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ရာဇသတ္ၾကီးကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720