သမ၀ါယမဦးစီးဌာန၏ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ၿပီး ပံ႔ပုိးမႈမ်ားအပါအ၀င္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အဆုိ မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္မည္

သမ၀ါယမဦးစီးဌာနရဲ႕ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျပီး ပံ႔ပုိးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆုိကို မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္မယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720