ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ ေတာင္သူငါးဦးကို ပုဒ္မႏွစ္ခုအတြက္ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၂၀၀ (သုိ႔) ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ရက္စီ က်ခံေစရန္ မႏၱေလးတိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က အမိန္႔ခ်မွတ္မႈအေပၚ ေတာင္သူမ်ားက ေထာင္ဒဏ္သာ က်ခံခဲ့

မႏၱေလးတိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ ေတာင္သူငါးဦးကို ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ ပုဒ္မႏွစ္ခု အတြက္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၂၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ရက္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈအေပၚ ေတာင္သူမ်ားက ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ေထာင္ဒဏ္သာ က်ခံခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728