လက္ရွိပဲေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ကြင္းဆင္းအသိပညာေပးမႈ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၌ စတင္

လက္ရွိပဲေစ်းကြက္ အေျခအေနနဲ႔ ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ကြင္းဆင္း အသိပညာေပးမႈေတြကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ စတင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734