ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လက္ေဗြ၊ မ်က္လံုးသူငယ္အိမ္ အပါအ၀င္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို Unique ID Number မ်ား ေပးအပ္ကာ မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းမည္

ႏိုင္ငံတကာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနသလို နည္းပညာအသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လက္ေဗြ၊ မ်က္လံုးသူငယ္အိမ္၊ မ်က္ႏွာဓာတ္ပံု စတဲ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ Unique ID Number တစ္ခုစီေပးၿပီး Database မွာ မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းမယ္လို႔ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအင္အားဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734