ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႕ တုိင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ နစ္နာမွဳမ်ား အား အမ်ားဆံုး တိုင္ၾကားမႈရွိေန

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႕တုိင္ၾကားမႈမ်ားတြင္  ၀န္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ နစ္နာမွဳ မ်ာ အားအမ်ားဆံုးတိုင္ႀကားမွဳရွိေနေႀကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739