ထူးကဲဒီေရေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနရာအမ်ားစု၌ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းထိ ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ

မုတ္သံုေလ အားအလြန္ေကာင္းေနျခင္းနဲ႔ လကြယ္ေရတက္ရက္ တိုက္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳရဲ႔ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ထူးကဲဒီေရတက္ခဲ့ၿပီး လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းထိ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739