တမၸဒီပ Institute မွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒ စနစ္တစ္ခုကို သုေတသနစစ္တမ္း ေကာက္ယူေန

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒ စနစ္တစ္ခုကို တမၸဒီပ Institute မွ သုေတသန စစ္တမ္းတစ္ခု ေကာက္ယူေနၿပီး၊ ရလဒ္မ်ားကို စာအုပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ကာ ထုတ္ေ၀သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636