စာသင္ခန္းမ်ား မိုးယိုျခင္း၊ မ်က္ႏွာက်က္၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားအက္ျခင္း အပါအ၀င္ စာသင္ၾကားရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလယ္တန္းစာသင္ေက်ာင္းကို ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး

စာသင္ခန္းေတြ မိုးယိုတာ၊ မ်က္ႏွာက်က္၊ ၾကမ္းခင္းေတြအက္တာ အပါအ၀င္ စာသင္ၾကားဖုိ႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္က အလယ္တန္းစာသင္ေက်ာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းပန္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီက တာ၀န္ရွိသူေတြ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636