“ တယ္လီေနာ မွ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၅၀ ေထာက္ပံံံ႔ေပးအပ္ခဲ႔ ” (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရေဘးအႏၱရယ္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ေနရာေဒသေတြအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ေတြကို တယ္လီေနာျမန္မာက ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598