ပိုသိပိုတတ္ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

■ လၻက္ရည္ကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္သက္စြာ ေသာက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလူေတြ အမ်ားဆံုး ေသာက္ေလ့ရွိတဲ့ လၻက္ရည္ အရသာေတြက ဘာျဖစ္မလဲ ?