“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၆) – ဇာတ္သိမ္းပုိင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ အကယ္ဒမီ ေဇာ္လင္း၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ရီေ၀ယံ၊ စုိးျမတ္သူဇာ ႏွင့္ ပန္းၿဖဴ အပါအ၀င္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာ ပါ၀င္ထားၿပီး ဒါရုိက္တာမီးပြား ရုိက္ကူးထားသည့္ အရိပ္ ဇာတ္ကားအပုိင္း ၆ (ဇာတ္သိမ္းပုိင္း) အား Eleven Broadcasting မွ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။

 

” အရိပ္ ” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၅) (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ အကယ္ဒမီ ေဇာ္လင္း၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ရီေ၀ယံ၊ စုိးျမတ္သူဇာ ႏွင့္ ပန္းၿဖဴ အပါအ၀င္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာ ပါ၀င္ထားၿပီး ဒါရုိက္တာမီးပြား ရုိက္ကူးထားသည့္ အရိပ္ ဇာတ္ကားအပုိင္း(၅)အား Eleven Broadcasting မွ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။

အပိုင္း(၆)အား (၂၇.၅.၂၀၁၈)တနဂၤေႏြေန႕၌ ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ Eleven Broadcasting မွ ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၄)

■ အကယ္ဒမီ ေဇာ္လင္း၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ရီေ၀ယံ၊ စုိးျမတ္သူဇာ ႏွင့္ ပန္းၿဖဴ အပါအ၀င္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာ ပါ၀င္ထားၿပီး ဒါရုိက္တာမီးပြား ရုိက္ကူးထားသည့္ အရိပ္ ဇာတ္ကား အပုိင္း (၄) အား Eleven Broadcasting မွ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။

အရိပ္ဇာတ္ကားကုိ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ Eleven Broadcasting မွ အပုိင္းလုိက္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၂၆ ရက္ ည ၇ နာရီတြင္ အပုိင္း (၅) အား ဆက္လက္ ထုတ္လႊင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၁) အား Facebook တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ >>>> https://www.facebook.com/elevenbroadcasting/videos/2124146967841776/

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၂) အား Facebook တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ >>>> https://www.facebook.com/elevenbroadcasting/videos/2124635147792958/

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၃) အား Facebook တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ >>>> https://www.facebook.com/elevenbroadcasting/videos/2125175267738946/

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၁) အား Website တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ >>>> http://elevenbroadcasting.com/archives/83921

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၂) အား Website တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ >>>> http://elevenbroadcasting.com/archives/84065

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၃) အား Website တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ >>>> http://elevenbroadcasting.com/archives/84226

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၃)

■ အကယ္ဒမီ ေဇာ္လင္း၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ရီေ၀ယံ၊ စုိးျမတ္သူဇာ ႏွင့္ ပန္းၿဖဴ အပါအ၀င္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာ ပါ၀င္ထားၿပီး ဒါရုိက္တာမီးပြား ရုိက္ကူးထားသည့္ အရိပ္ ဇာတ္ကား အပုိင္း (၃) အား Eleven Broadcasting မွ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။

အရိပ္ဇာတ္ကားကုိ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ Eleven Broadcasting မွ အပုိင္းလုိက္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၂၅ ရက္ ည ၇ နာရီတြင္ အပုိင္း (၄) အား ဆက္လက္ ထုတ္လႊင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၁) အားၾကည့္ရႈရန္ >>>> http://elevenbroadcasting.com/archives/83921

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၂) အားၾကည့္ရႈရန္ >>>> http://elevenbroadcasting.com/archives/84065

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၂)

■ အကယ္ဒမီ ေဇာ္လင္း၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ရီေ၀ယံ၊ စုိးျမတ္သူဇာ ႏွင့္ ပန္းၿဖဴ အပါအ၀င္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာ ပါ၀င္ထားၿပီး ဒါရုိက္တာမီးပြား ရုိက္ကူးထားသည့္ အရိပ္ ဇာတ္ကား အပုိင္း (၂) အား Eleven Broadcasting မွ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။

အရိပ္ဇာတ္ကားကုိ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ Eleven Broadcasting မွ အပုိင္းလုိက္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မနက္ျဖန္ (ေမလ ၂၀ ရက္) ည ၇ နာရီတြင္ အပုိင္း (၃) အား ဆက္လက္ ထုတ္လႊင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“အရိပ္” ဇာတ္ကား အပုိင္း (၁)

■ အကယ္ဒမီ ေဇာ္လင္း၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ရီေ၀ယံ၊ စုိးျမတ္သူဇာ ႏွင့္ ပန္းျဖဴ အပါအ၀င္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာ ပါ၀င္ထားၿပီး ဒါရုိက္တာမီးပြား ရုိက္ကူးထားသည့္ အရိပ္ ဇာတ္ကားအပုိင္း (၁) အား Eleven Broadcasting မွ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။ ေမလ ၁၈ ရက္ (ယေန႔) မွစ၍ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ Eleven Broadcasting မွ အပုိင္းလုိက္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အရိပ္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ (Promo)

အရိပ္႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတြဲအား ေမလ (၁၈) ရက္ (ေသာၾကာ) ေန႔မွ စတင္ကာ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ည (၇) နာရီမွစ၍ Eleven Broadcasting မွ အပိုင္းလိုက္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။